IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1 Bu Yönerge, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarının çalışma şekillerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2 Bu Yönerge, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin örgütlenme şeklini faaliyet alanlarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri ve Iğdır Üniversitesi birim / öğretim elemanlarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 Bu Yönerge, aşağıda belirtilen mevzuat ve konuya ilişkin olarak Iğdır Üniversitesi tarafından hazırlanan ilgili Yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2. b) 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 3. c) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

TANIMLAR

MADDE 4 Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir;

 1. Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
 2. Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
 3. Rektör Yardımcısı: Iğdır Üniversitesi, Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinden sorumlu Rektör Yardımcısını,
 4. Birim: Iğdır Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini,
 5. Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 6. Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
 7. Dekan: Iğdır Üniversitesi Fakülte Dekanlarını,
 8. Müdür: Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlerini,
 9. Proje Merkezi Ofisi: Iğdır Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi,
 10. Proje Merkezi Ofisi Hizmet Birimi: Iğdır Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Hizmet Birimini,
 11. Koordinatör (Başkan):Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Koordinatörünü,
 12. Koordinatör Yardımcısı (Başkan Yardımcısı): Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Koordinatör Yardımcısını,
 13. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Yürütme Kurulu: Iğdır Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezide tam veya yarı zamanlı görevlendirilmiş öğretim üyelerini,
 14. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Danışma Kurulu: Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinde Iğdır Üniversitesi birimlerini temsil eden öğretim elemanlarını,
 15. Proje Uzmanları: Iğdır Üniversitesi            Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinde çalışan uzmanları,
 16. Proje Yürütücüsü: Projeyi öneren,  hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık yada sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıyı,
 17. Mentör: Projelere bilimsel ve teknik destek sağlayacak öğretim elemanlarını,
 18. Proje: Üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum yada kuruluşların katılımlarıyla, sonuçlarının alanında evrensel ve ulusal ölçülerde bilime, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel araştırmaları,
 19. Ulusal Projeler: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, SAN-TEZ, İŞKUR, KOSGEB, TTGV, KKYD, Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlık destekli diğer projeler, Farabi, vb. ulusal kaynaklı projeleri,
 20. Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile EUREKA, COST, ICGEB, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri (Hibe fonları dışındaki tüm projeler bu kapsama alınmıştır) ve uluslararası fon kaynakları tarafından desteklenen ancak yürütülmesi ulusal kurumlarımız tarafından (MFİB, ÇŞGB vb.) yapılan projeleri, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Koordinasyon Ve Danışmanlık Merkezi’nin Görev ve Çalışma Alanları

 MADDE 5 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin görev ve çalışma alanları;

 1. Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etmek,
 2. Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak (web sitesi, toplantılar, seminerler, vb.),
 3. Proje geliştirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK, AB, vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 4.  Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine, danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri vermek. Ayrıca, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak,
 5. Proje çıktılarının tespitini yapıp bunların fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlemek, fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda ve ticarileşme sürecinde proje sahiplerine destek vermek,
 6. Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından ulusal ya da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere hazırlanan projeleri kayda geçirmek, bu aşamada gerekli olması halinde teknik destek sağlayarak Rektörlüğün imzasına sunmak,
 7. Disiplinler arası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür işbirliklerine öncülük etmek,
 8. Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,
 9. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmak, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanları ve ilgili birimlerini bu alanlarda projeler hazırlamaya teşvik etmek,
 10. Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir veri tabanının oluşturulmasını sağlamak, (web sayfası üzerinden yayınlamak),
 11. Üniversite birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları yayınlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

YÖNETİM VE ÖRGÜT

MADDE 6 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin organları; Rektör Yardımcısı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Kurullar, Komisyonlar, Birimler ve Proje Gruplarından oluşur.

REKTÖR YARDIMCISI

MADDE 7 Iğdır Üniversitesi, Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinden sorumlu Rektör Yardımcısını ifade eder

REKTÖR YARDIMCISI’NIN GÖREVLERİ

MADDE 8 Rektör Yardımcısı; Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin faaliyetleri ve resmi yazışmalarından sorumludur.

KOORDİNATÖR/BAŞKAN

MADDE 9 Başkan; Proje yönetimi konusunda araştırma, uygulama, eğitim veya yönetim deneyimi bulunan ve üniversitemizde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. 

KOORDİNATÖR/BAŞKANIN GÖREVLERİ

MADDE 10 Başkanın görevleri şunlardır;

 1. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezini temsil ve ilgili kurullara başkanlık etmek,
 2. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinin çalışmalarını düzenlemek, kurulların ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
 3. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Kurullarının gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak,
 4.  Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

 KOORDİNATÖR YARDIMCISI / BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 11 Başkan Yardımcısı; Proje Yönetimi Merkez Başkanı’nın önerisi üzerine Rektör tarafından Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi çalışmalarına yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini başkan yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir.  Başkan görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine yardımcılardan birisi vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Başkan görevlendirilir. Başkanın görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Başkan Yardımcısının da görevi sona erer.

KOORDİNATÖR YARDIMCISI/BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

MADDE 12

 1. Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,
 2. Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini vekâleten yürütmek

KURULLAR

MADDE 13 Kurulların çalışmasında aşağıdaki ilkelere uyulur;

 1. Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile ofisin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama komisyonları, birimleri ve proje grupları kurulabilir.
 2. Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolar ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 sayılı Kanunun maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
 3. Merkezde gerekli sekretarya, saymanlık, tercümanlık, hukuki danışmanlık, danışmanlık ve uzmanlık için uygun niteliklere sahip ve sayıda üniversite elemanları görevlendirilebilir.

PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ YÖNETİM KURULU

MADDE 14 Yönetim Kurulu üyeleri,  Tercihen Üniversitede son beş yılda SCI, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, API (Architectural Publication Index), AI (Art Index), DAII (Desing and Applied Arts Index) dâhilindeki dergilerde yayını, yayınlarına atıfı, uluslararası (Eureka, COST, FP6-7 vs) ve ulusal (SANTEZ, TÜBİTAK, BOREN, MSB vs) proje görevi olan adaylar arasından Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en az 5 üyeden oluşur. Başkan ve Başkan yardımcıları bu kurulun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 15 Yönetim Kurulu,

 1. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak,
 2. Ulusal ve uluslararası programlara sunulacak projelerle ilgili çalışmalar organize ederek ilgili programların tanıtım, eğitim, teknik ve bilimsel destek vermek,
 3. Disiplinler arası proje çalışmalarında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Üniversitenin mevcut sistemini değerlendirerek, gerekli durumlarda çalışma gruplarının oluşması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması için öneride bulunmak veya görev almak,
 5. Üniversitenin araştırma kapasitesini arttırmak, bilim insanı ve laboratuvar alt yapısının etkin olarak kullanılması için stratejiler geliştirmek,
 6. Üniversitenin bilim ve teknolojide güçlü yönlerine paralel olarak öncelikleri belirlemek,
 7. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin yıllık faaliyetlerini planlamak ve çalışma planları hazırlamak,
 8. Başkanın hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ DANIŞMA KURULU

MADDE 16

Danışma Kurulu;

Proje Merkezinden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Başkan tarafından önerilerek Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen, tercihen uluslararası (Eureka, COST, FP6-7 vs) ve ulusal (SANTEZ, TÜBİTAK, BOREN, MSB vs) projelerde deneyimli öğretim üyelerinden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Dekan ve Müdürler ile işbirliği içerisinde faaliyetleri yürütürler.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 17

 1. Yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda birimlerinde bilim insanlarını proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik eder.
 2. Proje kaynaklarına ilişkin bilgileri etkin bir şekilde birimlerine duyurur.
 3. Proje Merkezinin faaliyetlerine ilişkin birimde bilgilendirme toplantıları yapar.
 4. Disiplinler arası çalışma gerektiren projeler için diğer birimlerdeki Danışma Kurulu üyeleriyle etkin şekilde çalışır.
 5. Birimlerden gelen görüşleri proje merkeziyle paylaşır.

PROJE MERKEZİ OFİSİ HİZMET BİRİMİ

MADDE 18 Başkan ve Başkan Yardımcısı/Yardımcıları tarafından, Proje Merkezinin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getiren uzmanlardan oluşur.

PROJE MERKEZİ  OFİSİ HİZMET BİRİMİNİN GÖREVLERİ

MADDE 19

 1. Proje Merkezi’nin faaliyetleri kapsamındaki yazışmaları yürütür.
 2. Proje Merkezi Web-sitesi bilgilerin güncelleyerek bilim insanlarına gerekli duyuruları yapar.
 3. Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Proje Merkezi’nin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 4.  Ulusal ve uluslararası projelerin yönetim süreci Proje Hizmet Birimi tarafından yürütülür.
 5. Gelen proje tekliflerinin proje formuna uygunluğu, teknik incelemesi ve bütçe açısından ön değerlendirmelerini yapar.
 6. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 20 Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Iğdır Üniversitesi yönergeleri, Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ve ilgili projeyi ilgilendiren mevzuat ve sözleşmedeki esaslar uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 21 Bu Yönerge Iğdır Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 22 Bu Yönerge hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.